Teorie grafů a her – Semestrální práce IDOS

Zadání

Uvažujte jednoduchý systém MHD s n zastávkami a jízdními řáady, které se každý den opakují. Jednotlivé spoje jsou dány počáteční stanicí, cílovou stanicí, časem odjezdu (v minutách od začátku dne) a dobou cesty v minutách. Navrhněte algoritmus a napište program, který pro zadaný čas, startovní a cílovou stanici nalezne nejrychlejší spojení. Předpokládejte, že žádné spoje ani dotazy na spojení nejdou přes půlnoc. Na prvním řádku vstupu je počet stanic n a počet spojů m. Na dalších m řádkcích je pro každý spoj startovní a cílová stanice, čas odjezdu a doba cesty. Na řádku m + 2 je počet testovacích dotazů N a na dalších N řádcích jsou data pro jednotlivé dotazy. Jeden dotaz se skládá ze tří čísel: číslo startovní stanice, číslo cílové stanice a čas (v minutách od začátku dne) od kdy se má spojení hledat. Na výstupu bude N řádků, pro každý dotaz jeden. Výsledek jednoho dotazu je posloupnost použitých spojů. Jeden spoj je dán dvojicí: (číslo stanice, čas odjezdu). vojice jsou uzavřeny v závorce a odděleny mezerou. Po použitých spojích následuje ještě jedna dvojice obsahující index cílové stanice a čas příjezdu do ní. Pokud pro daný dotaz spojení neexistuje, vypíše se prázdná závorka ’()’.

Příklad vstupu:

4 6
0 1 10 30
0 1 70 30
0 2 130 10
1 2 60 30
1 3 100 60
3 1 30 20
2
0 2 0
0 3 20

Očekávaný výstup:

(0 10) (1 60) (2 90)
(0 70) (1 100) (3 160)

Řešení

Zpráva (bez zadání)

Použitý algoritmus

Pro tuto úlohu jsem použil Dijkstrův algoritmus.

Dijkstrův algoritmus je nejrychlejší algoritmus pro nalezení nejkratší cesty ze zadaného vrcholu do ostatních vrcholů grafu.

Omezení Dijkstrova algoritmu

Dijkstrova algoritmu nefunguje na grafech které obsahují záporně ohodnocené hrany (záporné délky hran).

Toto omezení nám v této úloze nijak nevadí – úloha neobsahuje záporně ohodnocené hrany.

Složitost Dijkstrova algoritmu

Složitost Dijkstrova algoritmu závisí na implementaci prioritní fronty. V případe její implementace pomocí sekvenčního vyhledávání je složitost algoritmu O(|U|^{2}), při použití binární haldy O(|H|log_{2}|U|).

V našem případě se jedná o složitost O(|U|^{2})

Popis Dijkstrova algoritmu

Dijkstrův algoritmus prohledává graf do šířky to znamená že se vlna nešíří na základě počtu hran od zdroje, ale  vzdálenosti (váhy hran) od zdroje. Tato vlna se zpracovává jen pro uzly, k nimž již byla nejkratší cesta nalezena. Algoritmus si uchovává všechny uzly v prioritní frontě řazené dle vzdálenosti od zdroje – v první iteraci má pouze zdroj vzdálenost 0, všechny ostatní uzly jsou ve vzdálenosti nekonečno. Algoritmus v každém svém kroku vybere z fronty uzel s nejvyšší prioritou (nejnižší vzdálenost od již zpracované části grafu) a zařadí jej mezi zpracované potomky, přidá jej do fronty, nejsou-li tam již obsaženi, a ověří, zda nejsou blíže ke zdroji, než byli před zařazením právě vybraného uzlu mezi zpracované.

Pro všechny potomky se ověřuje:

Vzdalenost_{zpracovany} + DelkaHrany_{zpracovany.potomek} < Vzdalenost_{potomek}

Když nerovnost platí, tak danému potomkovi nastaví novou vzdálenost a označí za jeho předka zpracovaný uzel. Po průchodu přes všechny potomky algoritmus vybere z fronty uzel s nejvyšší prioritou a celý krok se opakuje.

Algoritmus se ukončí v okamžiku, kdy jsou zpracovány všechny uzly – to je když je prioritní fronta prázdná.

Ukázka Dijkstrova algoritmu na malém grafu
Ukázka Dijkstrova algoritmu

Ukázka Dijkstrova algoritmu

Pseudocode
/**
 * Dijkstruv algoritmus
 * @param d matice delek, pozice [0 1] = 2 znamena, ze z uzlu 0 vede do uzlu 1 hrana delky 2
 * @param from uzel ze ktereho se hledaji nejkratsi cesty
 * @return strom predchudcu (z ciloveho uzlu znaci cestu do uzlu from)
 */
procedure int[] doDijkstra(d, from) {
  //vlozi vsechny prvky do prioritni fronty (radi vzestupne dle vzdalenosti), uzel from ma vzdalenost 0, vsechny ostatni nekonecno
  Q = InsertAllNodesToTheQueue(d, from) 
  CLOSED = {} //uzevrene uzly - prazdna mnozina
  predecessors = new array[d.nodeCount] //pole predchudcu

  while !Q.isEmpty() do 
    //vrat uzel v nejnizsi vzdalenosti a odstan jej z fronty
    node = Q.extractMin()
    CLOSED.add(node) //uzavri uzel
    
    //zkrat vzdalenosti
    for a in Adj(node) do //pro vsechny potomky uzlu
      if !CLOSED.contains(a) //pokud jiz nebyl potomek uzavren
        //pokud se pridanim uzlu vzdalenost potomka snizila          
        if Q[node].distance + d[node][a] < Q[a].distance 
          //zmen prioritu (vzdalenost) uzlu
          Q[a].distance = Q[node].distance + d[node][a] 
          //zmen predka uzlu a na node
          predecessors[a] = node  

  return predecessors
Realizace

Pro vypracování semestrální práce jsem zvolil programovací jazyk C#. Algoritmem pro realizaci práce byl zvolen Dijkstrův algoritmus, který slouží pro nalezení nejkratší cesty v grafu. Pro reprezentaci zastávky byli použity vrcholy grafu. Spoje mezi zastávkami reprezentovali hrany grafu.


Program

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace TGH_IDOS
{
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      var line = "";
      var data = new List<string>();

      line = Console.ReadLine();
      data = line.Split(' ').ToList();

      var stationCount = int.Parse(data[0]);
      var connectionCount = int.Parse(data[1]);

      var connections = new ArrayList();

      for (var i = 0; i < connectionCount; i++)
      {
        line = Console.ReadLine();
        data = line.Split(' ').ToList();
        connections.Add(new List<int>
        {
          int.Parse(data[0]), //Z
          int.Parse(data[1]), //Do
          int.Parse(data[3]), //Doba trvani
          int.Parse(data[2]) //Cas
        });
      }

      var testCount = int.Parse(Console.ReadLine());
      var tests = new ArrayList();

      for (var i = 0; i < testCount; i++)
      {
        line = Console.ReadLine();
        data = line.Split(' ').ToList();
        tests.Add(new List<int>
        {
          int.Parse(data[0]), //Z
          int.Parse(data[1]), //Do
          int.Parse(data[2]) //Cas
        });
      }

      foreach (List<int> test in tests)
      {
        var route = dijkstra(connections, test[0], test[1], test[2]);
        for (var i = 0; i < ((List<int>) route[0]).Count; i++)
        {
          Console.Write("(" + ((List<int>) route[0])[i] + " ");
          if (i == ((List<int>) route[0]).Count - 1)
          {
            if (i - 1 < 0)
              i++;
            Console.Write(((List<int>) route[2])[i - 1] + ((List<int>) route[1])[i - 1] + ")");
          }
          else
          {
            Console.Write(((List<int>) route[2])[i] + ")");
          }
          Console.Write(" ");
        }
        Console.WriteLine("");
      }
    }

    private static ArrayList dijkstra(ArrayList graph, int start, int finish, int time)
    {
      var nodes = new List<int>();
      var neighbours = new Dictionary<int, ArrayList>();

      foreach (List<int> edge in graph)
      {
        nodes.Add(edge[0]);
        nodes.Add(edge[1]);

        if (neighbours.ContainsKey(edge[0]))
        {
          neighbours[edge[0]].Add(new List<int> {edge[1], edge[2], edge[3]});
        }
        else
        {
          neighbours.Add(edge[0], new ArrayList
          {
            new List<int> {edge[1], edge[2], edge[3]}
          });
        }
      }

      var uniqueNodes = new HashSet<int>(nodes);

      var distance = new Dictionary<int, int>();
      var previousNode = new Dictionary<int, List<int>>();

      foreach (var vrchol in uniqueNodes)
      {
        distance.Add(vrchol, int.MaxValue);
        previousNode.Add(vrchol, null);
      }

      distance[start] = 0;
      var Q = uniqueNodes.ToList();
      var u = int.MinValue;

      while (Q.Count > 0)
      {
        var min = int.MaxValue;

        foreach (var node in Q)
        {
          if (distance[node] < min)
          {
            min = distance[node];
            u = node;
          }
        }

        Q.Remove(u);

        if (distance[u] == int.MaxValue || u == finish)
        {
          break;
        }

        if (neighbours.ContainsKey(u) && neighbours[u] != null)
        {
          foreach (List<int> neighbour in neighbours[u])
          {
            var alt = neighbour[1] + neighbour[2] - time;

            if (neighbour[2] - time - distance[u] >= 0)
            {
              if (alt <= distance[neighbour[0]])
              {
                distance[neighbour[0]] = alt;
                previousNode[neighbour[0]] = new List<int> {u, neighbour[2], neighbour[1]};
              }
            }
          }
        }
      }

      var routes = new List<int>();
      var costs = new List<int>();
      var times = new List<int>();
      u = finish;

      while (previousNode[u] != null && previousNode[u][0] != null)
      {
        routes.Insert(0, u);
        times.Insert(0, previousNode[u][1]);
        costs.Insert(0, previousNode[u][2]);
        u = previousNode[u][0];
      }

      routes.Insert(0, u);

      return new ArrayList {routes, costs, times};
    }
  }
}

Výsledek

Výsledek z testovacího serveru

Výsledek z testovacího serveru

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *